EK vozidiel s katalyzátorom (Slovensko)

Autor: eMKa Slovensko <emkask@lanosclub.com>, Téma: CLANOK, Zdroj: http://www.seka.sk/, Vydáno dne: 28. 03. 2007

Od 1.4.2007 podliehajú emisnej kontrole aj vozidlá so zážihovám motorom a zdokonaleným emisným systémom, čiže "benzínové vozidlá s katalyzátorom". Pre bližšie podrobnosti o lehotách postupného nábehu vozidiel kliknite tu.

Emisnej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát

----------------------------------------------------------------------------------------

Prečo emisné kontroly?

Čistota ovzdušia je globálnym problémom, preto každá spoločnos musí zabezpeči jeho primeranú ochranu. Starostlivos o životné prostredie má teda celospoločenský charakter (a preto je nadradený nad záujem jednotlivca) a aby bola zabezpečená jeho ochrana pred nadmerným znečistením prevádzkou motorových vozidiel, je potrebné sledova dodržiavanie produkcie a zloženia ich výfukových plynov.

Prečo ís na emisnú kontrolu?

Prevádzka motorového vozidla nesie so sebou okrem svojich výhod aj nevýhodu spojenú s negatívnym dopadom na životné prostredie. Jeho výfukové plyny obsahujú niektoré zložky, ktorých produkciu je potrebné drža na „prijatežnej“ úrovni.

Z technického pohžadu na prevádzku motorového vozidla vieme poveda, že dobrý technický stav emisne relevantných komponentov a správne „zoradenie“ motora má výrazný vplyv nielen na vlastnosti motora a tým aj na jeho životnos, ale aj na prevádzkové vlastnosti ako je napríklad spotreba paliva.

Je zrejmé, že pravidelne kontrolovaný a udržiavaný motor, ktorý je nastavený podža hodnôt parametrov určených výrobcom vozidla, nemá problém s plnením emisných limitov pri emisnej kontrole a jeho prevádzka je ekonomicky menej náročná, pretože motor má pri optimálnych výkonových parametroch motora relatívne najnižšiu mernú spotrebu paliva danú jeho technickým riešením a prevádzkovanie takéhoto motora zabezpečuje jeho dlhodobú životnos.

Ak niektorý komponent motora a jeho príslušenstva nie je v dobrom technickom stave, alebo motor produkuje neprimerane vysoké množstvo niektorej sledovanej zložky výfukových plynov, môže to ma vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na životnos motora a predovšetkým je takýto stav spojený so zvýšenou spotrebou paliva a často aj so znížením výkonu motora.

Sledovanie emisných parametrov motora má aj diagnostický význam, pretože zhoršené parametre, pri správnom „zoradení“ motora, často signalizujú začínajúcu sa poruchu niektorých častí motora. Včasné odhalenie takéhoto stavu predchádza závažným a rozsiahlym (často aj deštruktívnym) poruchám motora. Včasným diagnostikovaním a odstránením príčin tohto stavu sa predchádza technicky a ekonomicky náročným  opravám motora.